اخبار

عضویت در خبرنامهتبلیغات

محل تبلیغ شما

آزمایشات - آلفا فیتو پروتئین

  • کلیات

Alpha1- Fetoprotein, Serum

مترادف: AFP

خلاصه: AFP در اختلالات كبدي كه موجب فعاليت رژنراتيو سلول‌هاي كبدي مي‌گردد و همچنين در كارسينوم هپاتوسلولار و در تومورهاي رژم سل غير سمينومي افزايش مي‌يابد.

        AFP سرم مادر (MSAFP) براي غربال قبل از تولد دو سري از اختلالات جنيني بكار مي‌رود كه عبارتند از:

□ افزايش MSAFP با نقايص لوله عصبي نقايص ديواره شكمي و ساير اختلالات همراه است.

□ كاهش MSAFP كه با اختلالات كروموزومي جنيني مانند تريزومي 21 (سندم داون) و تريزومي 18 (سندرم ادوارد) همراه مي‌باشد.

نمونه: سرم؛ بر روي مايع مغزي نخاعي (CSF) هم مي‌توان انجام داد.

ظرف: لوله درب قرمز

زمان نمونه‌گيري: زمان مطلوب براي گرفتن نمونه سرم مادر جهت غربالگري قبل از تولد، هفته 18- 16 بارداري است. در صورت گرفتن نمونه قبل از هفته 15 بارداري حسايت AFP كاهش مي‌يابد. يكي از دلايل مهم براي نتايج غير عادي تخمين اشتباه سن حاملگي است، بنابراين تاييد سن بارداري با روش سونوگرافي مفيد است.

طريقه نگهداري: بايد نمونه را داخل فريزر نگهدار نمود.

نكات ويژه: برنامه‌هاي غربالگري سرم مادر معمولاً نياز به تاريخ تولد مادر، تاريخ دقيق اولين روز آخرين قاعدگي (LMP)، تعيين سن حاملگي با استفاده از سونوگرافي و معاينه باليني، تاريخ زايما، وزن و نژاد مادر و همچنين وضعيت ابتلا به ديابت دارد.

محدوده مرجع:

* تومور ماركر:

1- 0 ماه: مذكر: mg/dl 38/16 -6/0 ؛ مؤنث mg/dl 96/18- 6/0

12- 1 ماه: مذكر: mg/dl 3/28 -6/0 ؛ مؤنث mg/dl 77- 6/0

3- 1 سال: مذكر: mg/dl 9/7 -6/0 ؛ مؤنث mg/dl 1/11- 6/0

6- 4 سال: مذكر: mg/dl 6/5-6/0 ؛ مؤنث mg/dl 2/4- 6/0

12- 7 سال: مذكر: mg/dl 7/3 -6/0 ؛ مؤنث mg/dl 6/5- 6/0

18- 13 سال: مذكر: mg/dl 7/3 -6/0 ؛ مؤنث mg/dl 2/4- 6/0

بزرگسالان غير حامله: كمتر از mg/dl 15

زنان حامله در سه ماه سوم حاملگي كمتر مساوي mg/dl 500

* غربالگري قبل از تولد: نتايج را به صورت (Multiple of Median) MOM بيان مي‌كنند كه بطور مرسوم محدوده مرجع MOM 5/2- 5/0 را در نظر مي‌گيرند. نتايج MOM را با توجه به سن حاملگي، وزن مادر، ابتلاء يا عدم ابتلا به ديابت، نژاد و تعداد جنين تعديل نماييد.

كاربرد:

§       تومور ماركر: AFP براي رديابي و پايش درمان كارسينوم هپاتوسلولار كه در آن سطح سرمي AFP بطور بارزي افزايش مي‌يابد مورد استفاده قرار گيرد. AFP  بالاتر از ng/ml 1000 به عنوان يك فاكتور پيش‌آگهي منفي در بيماران مبتلا به كارسينوم هپاتوسلولار مي‌باشد. AFP همراه با hCG براي مرحله‌بندي و پايش تومورهاي ژرم سل غيرسمينومي خصوصاً تومورهاي بيضه كاربرد دارد به اين ترتيب كه:

ـ در تومورهاي كيسه زرده (تومور سينوس اندودرم) AFP بالا و hCG طبيعي است.

ـ در كوريوكارسينوم، AFP طبيعي و hCG بالا است.

ـ در كارسينوم امبريونال هم AFP و هم hCG بالا هستند.

ـ در سمينوما، AFP طبيعي است ولي اگر تومورداراي اجزاء تروفوبلاستيك باشد، سطح hCG بالا مي‌باشد.

§       غربالگري قبل از تولد: برنامه‌هاي غربالگري متعددي از اندازه‌گيري تست سه‌گانه AFP، hCG و استريول غير كونژوگه (uE3) در سرم مادر استفاده مي‌نمايند. هنگامي كه غربالگري سرم مادر همراه با افزايش AFP باشد، توجه را به سوي امكان وجود نقص لوله عصبي، نقص ديواره شكمي و ساير اختلالات آناتوميك جلب مي‌نمايد. اغلب پي‌گيري شامل سونوگرافي و سنجش ميزان AFP و استيل ـ كولين مايع آمنيوم مي‌باشد. هنگامي كه ميزان AFP سرم مادر كم باشد توجه را به سوي امكان وجود اختلالات كروموزومي مانند سندرم داون و تريزومي 18 جلب مي‌كند. در سندرم داون الگوي كلاسيك كاهش AFP، كاهش استريول غير كونژوگه و افزايش hCG وجود دارد (به جدول اطلاعات تكميلي مراجعه شود).

محدوديت‌ها:‌سطح سرمي AFP در برخي موارد بيماري غير بدخيم كبدي مانند نكروز وسيع كبدي، هپاتيت و سيروز نيز بالا مي‌رود كه البته معمولاً اين افزايش كمتر از ng/ml150 است.

        موارد مثبت كاذب و منفي كاذب نيز گزارش شده است. نتايج غير طبيعي برنامه‌هاي غربالگري سرم مادر هرگز قاطع نمي‌باشند و بايد توسط روش‌هاي اختصاصي‌تر پي‌گيري گردند. بدين منظور مي‌توان از سونوگرافي سه بعدي، آمنيوسنتز، نمونه‌برداري از پرزهاي كوريونيك (CVS) و كوردوسنتز و غيره استفاده نمود.

متدولوژي: ايمونواسي آنزيم (EIA)، راديوايمونواسي (RIA)، كاوش ايمونو ـ فلوتورسانس مونوكلونال و كاوش ايمونو كمي لومينيسنت.

اطلاعات تكميلي:

جدول تغييرات AFP، hCG و uE3 در سرم مادر با توجه به اختلالات جنين

uE3

hCG

AFP

 

 

Low

Low

 

Abortion, spontaneous or impending

 

Very

Low

 

Very

high

Anencephaly

 

 

 

High

Atresia, esophagus, duodenum

 

 

 

High

Encephalocoele

 

 

 

High

Fetal blood contamination

 

Low

Low

Low

Fetal demise

 

 

High

Gastroschisis

 

 

 

High

Hemolytic disease of the newborn

 

 

 

High

Herpes viral fetal liver necrosis

 

 

 

High

Hydrocephalus

 

Very

Low

 

Undetecta

ble

Molar gestation

 

Low to

Normal

Very Low

Low to

normal

Molar gestation, partial

 

 

Very high

High

Multiple gestation

 

 

High

High

Mylomeningocoele

 

 

 

High

Omphalocoele

 

 

 

 

Preeclampsia

 

Very

Low

High

 

Sulfatase deficiency (fetal)

 

 

 

High

Trisomy 13

 

Very

Low

Low

Low

Trisomy 18

 

Low

High

Low

Trisomy 21 (Down syndrome)

 

 

تبلیغات

محل تبلیغ شما